Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2313 HASH 1 4 25.00%
2317 FLAGS 0 4 0.00%
2321 CROSS 0 4 0.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
2086 DIAMOND 0 4 0.00%
2087 ELEPHANT 0 4 0.00%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 1 4 25.00%
2108 HTAB 0 4 0.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 4 0.00%
2109 LAMP 0 4 0.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
2123 SQGARDEN 1 4 25.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%
2141 AIWAR 0 4 0.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 4 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
885 INCPATH 3 4 75.00%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 4 0.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0 4 0.00%
2180 TRIP 0 4 0.00%