Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2184 STAIR 0 1 0.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
2221 TINHTONG 0 1 0.00%
2235 CHUBACSI 0 1 0.00%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2243 FOREVER 0 1 0.00%
2253 NANTIPRIME 0 1 0.00%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 1 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 1 0.00%
2007 IMGAME 1 1 100.00%
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%
2014 NAW 0 1 0.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
2285 TRONTIM 0 1 0.00%
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%