Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2090 AMUSING 0 3 0.00%
2092 COUNTTREE 0 3 0.00%
2093 DIFFERENCE 0 3 0.00%
2094 ENCODING 0 3 0.00%
2095 FONTAN 0 3 0.00%
2098 SUMXOREZ 0 3 0.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
2102 SUM2D 0 3 0.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
2106 CLIS 0 3 0.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0 3 0.00%
2111 LEASTTURN 0 3 0.00%
2112 PAINTAB 0 3 0.00%
2113 RECRUIT 0 3 0.00%
2114 TRAVEL 0 3 0.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2119 SPEED 0 3 0.00%
2121 PENGUINS 0 3 0.00%
2123 SQGARDEN 0 3 0.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
2131 RUN 0 3 0.00%
2136 BARONS 0 3 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 3 0.00%