Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
565 EVA - Sơ tán 97 167 58.08%
606 CANDY - Chia kẹo 75 167 44.91%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 76 168 45.24%
604 C3 53 169 31.36%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 170 45.29%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
818 PEARL - Pha lê 32 173 18.50%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 81 173 46.82%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 51 174 29.31%
467 COVER - Mái che 59 174 33.91%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 31 174 17.82%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 104 175 59.43%
199 BOOK - Đọc sách 97 175 55.43%
11 HY004 - Điểm tâm 54 176 30.68%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 77 176 43.75%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 50 177 28.25%
1404 SEQMX 12 177 6.78%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 86 179 48.04%