Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
698 CD2B05 - Số đẹp 24 50 48.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 101 153 66.01%
2192 CATDOG 0 0 -
191 CASTING - Chọn vai 103 283 36.40%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1321 CARPET 2 10 20.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
5087 CANDIA - Cân đĩa 24 55 43.64%
380 CALFTEST - Thi Nghé 163 328 49.70%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
2225 CACTUS 0 0 -