Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1460 FILL 48 147 32.65%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 48 170 28.24%
464 FLASHMOB - Flash Mob 48 120 40.00%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 48 73 65.75%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
628 POTTERY 49 168 29.17%
5036 DELSTR - Xóa xâu 49 66 74.24%
256 TBC - Dãy số 50 233 21.46%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 50 61 81.97%
22 HY015 - Nhìn ra biển 50 172 29.07%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 50 199 25.13%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 84 59.52%
16 HY009 - Ngịch thế 51 82 62.20%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 51 137 37.23%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 145 35.17%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 51 95 53.68%
206 EQUA - Giải phương trình 51 103 49.51%
207 SOLVE - Giải phương trình 51 155 32.90%
219 EXPRESS - Biểu thức 51 166 30.72%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 51 124 41.13%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
568 RMOVE - Di chuyển robot 52 110 47.27%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 52 100 52.00%