Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 140 40.71%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 57 541 10.54%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 241 24.07%
467 COVER - Mái che 58 170 34.12%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
5036 DELSTR - Xóa xâu 59 73 80.82%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 60 72 83.33%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
632 TRICOUNT 60 215 27.91%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
256 TBC - Dãy số 61 274 22.26%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
454 DEMSO - Đếm số 61 136 44.85%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 61 90 67.78%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 230 26.96%