Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#92119 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 9394 ms 484 K C++ 17 / 677 B TH? 2022-09-19 9:44:47
#45782 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 81 ms 352 K C++ 17 / 680 B Durex+_+ 2021-08-28 6:43:41
#32403 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 70 ms 356 K C++ 17 / 761 B vuvanhung 2021-03-24 12:44:18
#55810 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 63 ms 432 K C++ / 594 B Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2021-11-07 9:17:21
#37766 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 62 ms 348 K C++ 17 / 535 B anhduc 2021-05-28 7:41:08
#65440 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 61 ms 376 K C++ 17 / 484 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-19 15:06:36
#41138 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 60 ms 452 K C++ / 533 B Vũ Tăng Cường 2021-07-03 9:21:05
#61861 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 59 ms 384 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-09 13:36:03
#43627 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 58 ms 344 K C++ 11 / 657 B hihihi1 2021-08-10 8:44:16
#21529 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 58 ms 352 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-13 15:47:28
#22184 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 55 ms 356 K C++ / 564 B Bùi Tâm Đan 2020-12-16 14:42:50
#79830 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 54 ms 344 K C++ / 640 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 12:14:32
#22106 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 53 ms 372 K C++ 17 / 564 B Trần Khánh Linh 2020-12-16 8:27:12
#55795 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 51 ms 320 K C++ / 510 B Nam Tử Thiên 2021-11-07 8:37:18
#22246 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 48 ms 376 K C++ 17 / 640 B Chu Minh Quân 2020-12-17 4:16:54
#22100 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 47 ms 372 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-16 8:25:27
#30107 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 46 ms 356 K C++ / 640 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 6:02:04
#22278 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 46 ms 352 K C++ 17 / 640 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-17 5:45:29
#22232 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 614 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-17 4:10:39
#22244 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 408 K C++ 17 / 640 B Bùi Hải Đăng 2020-12-17 4:16:20
#22201 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 45 ms 352 K C++ 17 / 877 B Trùm CUỐI 2020-12-17 0:48:16
#22236 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 44 ms 372 K C++ 14 / 642 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-17 4:11:50
#22167 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 44 ms 352 K C++ 17 / 563 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-16 14:04:27
#22107 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 566 B Tạ Thu Hà 2020-12-16 8:27:13
#21881 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 43 ms 352 K C++ 17 / 564 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-16 7:22:02
#22287 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 42 ms 356 K C++ 17 / 564 B Lê Minh Tâm 2020-12-17 8:46:07
#23722 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 42 ms 348 K C++ 17 / 566 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:27:11
#22238 #207. SOLVE - Giải phương trình Accepted 100 40 ms 352 K C++ 17 / 642 B Đặng Thái Sơn 2020-12-17 4:12:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: