Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#26741 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 745 ms 452 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-28 9:15:40
#26735 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 770 ms 356 K C++ 17 / 378 B Lê Minh Tâm 2021-01-28 9:14:53
#153411 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 97 ms 4224 K C++ / 374 B Huy dz 2024-06-05 15:22:12
#110833 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 70 ms 1276 K C++ 17 / 362 B Đặng Huyền Trân 2022-12-15 7:56:51
#50491 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 126 ms 1280 K C++ / 359 B Onii Chan 2021-10-09 0:35:33
#27751 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 792 ms 1320 K C++ / 350 B hoctin2020 2021-02-17 13:35:32
#26688 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 728 ms 444 K C++ 17 / 349 B Trần Quang Huy 2021-01-28 9:00:26
#79698 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 2277 ms 444 K C++ 17 / 345 B Chử Minh Trí 2022-03-30 8:04:23
#151126 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 92 ms 484 K C++ 11 / 342 B Trần Nhật Long 2024-05-19 5:50:51
#26804 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 740 ms 356 K C++ 17 / 342 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-28 9:32:00
#41924 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 771 ms 352 K C++ / 339 B letran3 2021-07-09 14:18:08
#134889 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 99 ms 4220 K C++ / 331 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-20 6:55:26
#26728 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 782 ms 368 K C++ / 325 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-28 9:13:04
#27146 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1975 ms 51300 K Python 3 / 314 B Pham Buu 2021-02-02 14:22:27
#26704 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 744 ms 356 K C++ 17 / 295 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-28 9:04:27
#26779 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 767 ms 364 K C++ 17 / 285 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-28 9:21:04
#115170 #268. TWINS - Nguyên tố sinh đôi Accepted 100 1378 ms 29572 K Python 3 / 258 B Phan Thien Hue 2023-01-06 9:27:09


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: