Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5215 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 444 ms 21196 K Python 3 / 373 B Phạm Thế Phong 2020-04-02 14:18:05
#49082 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 440 B hihihi1 2021-09-27 3:56:27
#119639 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 316 K C++ 17 / 459 B Tiêu Dao 2023-12-23 7:58:35
#137736 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 485 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-28 11:24:24
#83310 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 37 ms 336 K C++ / 496 B Nghiêm Thanh Tùng 2022-05-11 15:11:15
#50997 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 436 K C++ / 529 B Onii Chan 2021-10-13 3:37:09
#24844 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 25 ms 356 K C++ 14 / 553 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-04 14:48:47
#39746 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 556 B Khuyen Tran 2021-06-25 8:27:08
#46504 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 589 B Durex+_+ 2021-09-04 17:53:50
#83756 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 592 B Nguyễn Thị Huệ 2022-05-13 14:12:37
#83750 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 53 ms 368 K C++ / 596 B ahihi 2022-05-13 14:00:27
#91197 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 356 K C++ 17 / 605 B Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-07 8:27:02
#91216 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 44 ms 372 K C++ 17 / 608 B Ngô Hồng Quân 2022-09-07 15:47:18
#83297 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 344 K C++ / 610 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-05-11 14:55:23
#48065 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 35 ms 340 K C++ 14 / 616 B Duong Thao 2021-09-17 3:34:46
#24851 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 24 ms 352 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-04 15:39:16
#83754 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 678 B Đào Vũ Trường Thành 2022-05-13 14:11:08
#80523 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 22 ms 336 K C++ 14 / 679 B Dang Khoa 2022-04-05 9:10:10
#85103 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 29 ms 344 K C++ 17 / 691 B ngheo 2022-06-04 14:30:10
#83773 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 691 B quocvi10Tin 2022-05-13 14:43:44
#27727 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 24 ms 548 K C++ 14 / 713 B Nguyễn Hoàng Quân (chuyên LTT - Cần Thơ) 2021-02-17 1:52:40
#84400 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 50 ms 388 K C++ 14 / 722 B N02 2022-05-22 6:01:49
#82770 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 35 ms 356 K C++ / 735 B Đỗ Việt Cường 2022-05-02 9:41:00
#83336 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 552 K C++ 17 / 740 B meow 2022-05-11 15:29:16
#117666 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 748 B Văn Công Nam 2023-02-03 2:47:18
#62579 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 756 B Trần Phong 2021-12-13 16:16:47
#63549 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 30 ms 420 K C++ 17 (Clang) / 774 B Vũ Giang 2021-12-16 1:21:21
#5015 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 783 B Lemon Garden 2020-03-24 2:47:14
#63518 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 31 ms 384 K C++ 11 / 795 B KIN 2021-12-16 0:50:11
#83513 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 32 ms 340 K C++ 17 / 801 B Trần Quang Minh 2022-05-12 13:09:52
#63365 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 988 B Trương Tuấn Tú 2021-12-15 15:43:52
#80501 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 27 ms 380 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Bảo Khang 2022-04-05 8:29:53
#77471 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 23 ms 260 K Pascal / 1 K alooooooo 2022-03-15 6:14:11
#4265 #404. PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn Accepted 100 20 ms 352 K C++ / 1 K Takce 2020-02-26 2:42:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: