Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5963 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 91 ms 920 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 8:36:07
#8858 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 93 ms 644 K C++ 14 / 1 K Tạ Hoàng Quân 2020-09-29 2:18:37
#9135 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1001 ms 47796 K C++ 17 / 1 K Vô Danh 2020-10-05 3:32:25
#24410 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 4217 ms 732 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-12-29 9:56:25
#34077 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1036 ms 592 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2021-04-10 9:02:41
#49725 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 917 ms 528 K C++ 17 / 1 K Lomdom_coder 2021-10-03 2:53:22
#53430 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 41 ms 752 K C++ 14 / 1 K Uah Hnaht 2021-10-27 2:07:03
#53445 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 63 ms 640 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-10-27 3:39:39
#60681 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 717 ms 660 K C++ 14 / 1 K THD 2021-12-02 14:28:48
#67182 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 79 ms 440 K C++ 11 / 1 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:03:17
#67187 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 80 ms 444 K C++ 17 / 1 K Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:21:37
#71944 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1044 ms 544 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:43
#76861 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 83 ms 760 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-09 0:20:14
#85175 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 76 ms 512 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-07 12:07:47
#85177 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 93 ms 508 K C++ 17 / 2 K Quốc Khánh 2022-06-07 15:20:26
#85733 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 713 ms 24024 K C++ 17 / 1 K Gái Alime Tóc Vàng 2022-06-15 14:10:31
#86027 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 126 ms 636 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-06-19 10:24:53
#86110 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 674 ms 24032 K C++ 17 / 1 K Meow 2022-06-20 7:47:17
#86122 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 703 ms 24032 K C++ 17 / 1 K HieuLe 2022-06-20 8:40:49
#86192 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1062 ms 24028 K C++ / 1 K HiepPotato 2022-06-21 2:43:31
#86210 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 758 ms 24144 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-06-21 7:13:57
#86327 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 704 ms 24028 K C++ 17 / 1 K Nghiêm Thanh Tùng 2022-06-23 13:58:11
#112948 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 85 ms 644 K C++ 17 / 11 K ccccc 2022-12-22 7:29:38
#112977 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 68 ms 712 K C++ 17 / 18 K Lê Nguyễn Anh Khoa 2022-12-22 8:52:19
#113003 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 107 ms 5116 K C++ 14 / 6 K Cho_xin_code 2022-12-22 12:07:11
#131700 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 524 ms 740 K C++ 17 / 1 K trinhbaongoc3011 2023-04-07 15:46:01
#138182 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 65 ms 788 K C++ 17 / 1 K Fan Arsenal 2023-05-15 8:46:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: