Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#53430 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 41 ms 752 K C++ 14 / 1 K Uah Hnaht 2021-10-27 2:07:03
#53445 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 63 ms 640 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Vương Quang 2021-10-27 3:39:39
#112977 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 68 ms 712 K C++ 17 / 18 K Lê Nguyễn Anh Khoa 2022-12-22 8:52:19
#67234 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 71 ms 448 K C++ 17 / 1 K Phan Tuấn Khang 2021-12-31 9:15:26
#112949 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 75 ms 644 K C++ 17 / 11 K ccccc 2022-12-22 7:31:51
#85175 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 76 ms 512 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-07 12:07:47
#67182 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 79 ms 440 K C++ 11 / 1 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:03:17
#76861 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 83 ms 760 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-09 0:20:14
#5963 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 91 ms 920 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-19 8:36:07
#8858 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 93 ms 644 K C++ 14 / 1 K Tạ Hoàng Quân 2020-09-29 2:18:37
#85177 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 93 ms 508 K C++ 17 / 2 K ngheo 2022-06-07 15:20:26
#131489 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 99 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nghiêm Đình An 2024-02-11 16:04:56
#113003 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 107 ms 5116 K C++ 14 / 6 K Cho_xin_code 2022-12-22 12:07:11
#86027 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 126 ms 636 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-06-19 10:24:53
#131478 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 320 ms 560 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-02-11 15:43:11
#135129 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 464 ms 592 K C++ 17 / 906 B lmaolmao 2024-02-20 10:44:42
#131460 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 533 ms 47632 K C++ 17 / 1 K Tri_Pahm 2024-02-11 14:47:02
#131501 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 548 ms 752 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-11 17:31:08
#86110 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 674 ms 24032 K C++ 17 / 1 K meow 2022-06-20 7:47:17
#131657 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 680 ms 772 K C++ 11 (Clang) / 1 K Nguyễn Phú Minh Quân 2024-02-13 9:43:59
#86122 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 703 ms 24032 K C++ 17 / 1 K HieuLe 2022-06-20 8:40:49
#86327 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 704 ms 24028 K C++ 17 / 1 K Nghiêm Thanh Tùng 2022-06-23 13:58:11
#85733 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 713 ms 24024 K C++ 17 / 1 K Persia 2022-06-15 14:10:31
#60681 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 717 ms 660 K C++ 14 / 1 K THD 2021-12-02 14:28:48
#86210 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 758 ms 24144 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-06-21 7:13:57
#49725 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 917 ms 528 K C++ 17 / 1 K Lomdom_coder 2021-10-03 2:53:22
#9135 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1001 ms 47796 K C++ 17 / 1 K Vô Danh 2020-10-05 3:32:25
#34077 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1036 ms 592 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2021-04-10 9:02:41
#71944 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1044 ms 544 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:26:43
#86192 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 1062 ms 24028 K C++ / 1 K Lê Tùng Lâm 2022-06-21 2:43:31
#24410 #804. BITRANS - Biến đổi nhị phân Accepted 100 4217 ms 732 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-12-29 9:56:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: