Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 101 35.64%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 287 606 47.36%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 33 86 38.37%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 208 415 50.12%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 92 360 25.56%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 30 108 27.78%