Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 182 470 38.72%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 224 390 57.44%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 222 763 29.10%