Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1087 NET - Đường truyền quan trọng 64 215 29.77%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%