Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
2004 HAMILTON 0 0 -
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 84 41.67%
2053 KNAPSACK 26 60 43.33%
2054 LCS 26 46 56.52%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 26 43 60.47%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 56 46.43%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%