Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 24 62 38.71%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 42 116 36.21%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 143 382 37.43%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 28 61 45.90%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 47 19.15%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 5 27 18.52%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 288 27.43%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 3 16 18.75%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
1186 CNET - Nối mạng 0 12 0.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 7 10 70.00%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%