Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 31 85 36.47%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 41 69 59.42%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 53 233 22.75%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 84 284 29.58%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%