Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 31 59 52.54%
689 CTREE - Tâm cây 18 59 30.51%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
624 TREE 8 17 47.06%
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
594 SCHOOL - Đường đến trường 70 276 25.36%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 54 122 44.26%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 180 408 44.12%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%