Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 29 71 40.85%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 63 163 38.65%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
865 LCA - Cha chung gần nhất 18 27 66.67%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 22 27.27%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
598 MANGGT - Mạng giao thông 31 147 21.09%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 97 224 43.30%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 20 45 44.44%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 9 10 90.00%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 37 54 68.52%