Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1481 PAIRS - Cặp đôi 10 25 40.00%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 158 3.16%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1477 XQUERY - Truy vấn 18 176 10.23%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1466 EVENSUB - Even subsequences 35 183 19.13%
1465 POLICE 1 2 50.00%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1463 WISHES - Tổng ước 9 34 26.47%
1462 CITIES 11 40 27.50%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1460 FILL 49 149 32.89%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%