Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1112 COLTREE - Màu của cây 19 62 30.65%
5040 INSERT - Chèn xâu 53 62 85.48%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 40 62 64.52%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 39 62 62.90%
5 DATE - Đoán ngày 14 61 22.95%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 61 44.26%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
5042 EVENT - Sự kiện 38 61 62.30%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 14 61 22.95%
2053 KNAPSACK 26 60 43.33%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 27 60 45.00%
2333 BEAUTARR 17 59 28.81%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 39 59 66.10%