Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 91 21.98%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 20 65 30.77%
5062 TRIANGLE - Tam giác 20 30 66.67%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
1518 BONUS - Phần thưởng 20 89 22.47%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 20 33 60.61%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 42 45.24%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 19 92 20.65%