Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
1275 TRUCK 0 1 0.00%
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2304 SILKROAD 0 0 -
2306 HAINAO 0 0 -
2310 APALIN 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
2312 DOFF 0 0 -
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2058 ARBORE 0 0 -
2314 PALINCROSS 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2317 FLAGS 0 0 -
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2318 HATDE 0 0 -
2320 CNTFRI 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2323 LISTGAME2 0 0 -
2068 BIGSQ 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -