Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
258 PANCAKES - Làm bánh 82 182 45.05%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%
1092 FFILL - Tô màu 20 183 10.93%
1466 EVENSUB - Even subsequences 35 183 19.13%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 46 184 25.00%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 62 186 33.33%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 51 186 27.42%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 187 33.69%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 85 187 45.45%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 187 15.51%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 118 187 63.10%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 189 23.81%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 81 190 42.63%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 62 192 32.29%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 91 193 47.15%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 68 193 35.23%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
219 EXPRESS - Biểu thức 59 194 30.41%
428 DPDIVI – Chia nhóm 61 197 30.96%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 98 198 49.49%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 106 200 53.00%