Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2094 ENCODING 0 3 0.00%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 16 0.00%
2095 FONTAN 0 3 0.00%
2096 GARDEN 0 1 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 6 0.00%
2097 HRPA 0 2 0.00%
2098 SUMXOREZ 0 3 0.00%
2099 TROJKE 0 2 0.00%
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 9 0.00%
2100 MUTATION 0 2 0.00%
2102 SUM2D 0 3 0.00%
2103 TRANSFORM 0 2 0.00%
2104 WEALTHY 0 5 0.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%
2106 CLIS 0 3 0.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0 3 0.00%
2108 HTAB 0 4 0.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 4 0.00%
2109 LAMP 0 4 0.00%
2110 GEMS 0 5 0.00%
2111 LEASTTURN 0 3 0.00%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%
2112 PAINTAB 0 3 0.00%
2113 RECRUIT 0 3 0.00%