Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2170 SORTSUB 0 8 0.00%
2171 CHECKERS 0 0 -
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
2172 COOKIES 0 0 -
2173 MAGICAL3 0 0 -
2174 PALIN 0 0 -
639 INSPIRE 0 0 -
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 5 0.00%
2175 PARITY 0 1 0.00%
1152 GIFT - Tặng quà 0 9 0.00%
2176 DICE 0 0 -
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 7 0.00%
2177 KANGAROO 0 0 -
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
2178 KBASE 0 0 -
2179 OLYMPICS 0 0 -
2180 TRIP 0 1 0.00%
1157 STRING 0 55 0.00%
2181 GREETINGS 0 0 -
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
2183 PIFIVE 0 0 -
1160 MOVING 0 16 0.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
2184 STAIR 0 1 0.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%