Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 52 100 52.00%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 52 174 29.89%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 52 169 30.77%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 52 119 43.70%
680 SUBSTR – Khớp xâu 52 183 28.42%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 53 179 29.61%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 53 340 15.59%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 53 71 74.65%
1469 DOMINO 53 87 60.92%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 53 175 30.29%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 53 202 26.24%
454 DEMSO - Đếm số 54 118 45.76%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 55 63 87.30%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 186 29.57%
1246 BONUS - Phần thưởng 55 217 25.35%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 56 126 44.44%
451 DPPAINT – Sơn nhà 56 94 59.57%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 215 26.51%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 57 98 58.16%
606 CANDY - Chia kẹo 57 132 43.18%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 57 104 54.81%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 57 115 49.57%
460 ARRAY - Dãy số 57 122 46.72%
248 PHU - Đoạn phủ 57 124 45.97%