Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 279 22.22%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 62 108 57.41%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 62 210 29.52%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 62 102 60.78%
205 PRODUCT - Tích các số 62 235 26.38%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 126 49.21%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 63 143 44.06%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
464 FLASHMOB - Flash Mob 63 157 40.13%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 64 106 60.38%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
5035 SUBSTR - Xâu con 64 92 69.57%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 64 91 70.33%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 185 34.59%
248 PHU - Đoạn phủ 64 140 45.71%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
628 POTTERY 65 217 29.95%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 66 123 53.66%