Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 44 98 44.90%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 85 195 43.59%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 8 23 34.78%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 27 194 13.92%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
2098 SUMXOREZ 0 3 0.00%
2343 SUPERFB 0 13 0.00%
1452 SUPERSEQ 5 10 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 9 0.00%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 3 0.00%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1094 SYM 4 46 8.70%
1103 TABLE 7 10 70.00%
1409 TABLE 16 133 12.03%
2274 TABLE 0 1 0.00%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%
1099 TABLE - Phá game 17 67 25.37%
189 TABLE - Xếp đá 101 248 40.73%