Tên đăng nhập

0901966430

Họ và tên

Phạm Tấn Tú

Email

a0901966430@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-25 17:07:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500