Tên đăng nhập

KhavidBap

Họ và tên

Ngô Đức Minh Khoa

Email

lemaithykhoa@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-24 3:15:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500