Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1276 FERRIES 0.00%
1275 TRUCK 0 1 0.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1273 NORMA 0 23 0.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1271 BOB 6 18 33.33%
1270 KAMP 5 20 25.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1265 VECTOR 7 25 28.00%
1264 QQ - Xếp hàng 6 12 50.00%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
1261 GAME 1 1 100.00%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 14 61 22.95%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
1255 LOCO - Nhảy lò cò 27 60 45.00%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 32 259 12.36%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 20 63 31.75%