Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 97 311 31.19%
23 HY016 9 49 18.37%
24 HY017 - Xây đường 29 67 43.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 15 32 46.88%
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
29 HY022 - Chữ số thứ N 2 60 3.33%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 1 13 7.69%
37 HY030 1 17 5.88%
38 HY031 3 20 15.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 3 17 17.65%
40 HY033 - Dán đề can 4 11 36.36%
41 HY034 2 5 40.00%
42 HY035 0.00%
43 HY036 10 36 27.78%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -