Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
679 STR 13 16 81.25%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 16 81.25%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1285 CARS - Ô tô 12 14 85.71%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 43 27.91%
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
2075 CHARM 12 35 34.29%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 12 49 24.49%
613 MILITARY 12 27 44.44%
1156 CONNECT 12 68 17.65%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 12 21 57.14%