Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1108 LPAIR - Nối điểm 7 10 70.00%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 94 21.28%
1112 COLTREE - Màu của cây 19 62 30.65%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
1116 PROD 6 19 31.58%
1117 MATRIXSEARCH 17 47 36.17%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 26 38.46%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 0 -
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%