Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1149 OAKS - Rừng sồi 9 38 23.68%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
2230 LCM 5 38 13.16%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
1393 YENOM - Thanh khoản 17 37 45.95%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 37 2.70%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
1509 BONUS - Phần thưởng 12 37 32.43%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1536 MATH 8 36 22.22%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
43 HY036 10 36 27.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%