Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1379 MANSION - Biệt thự 8 22 36.36%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
624 TREE 8 17 47.06%
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%
1410 SAG - Khôi phục xâu 8 41 19.51%
5002 HELLO 8 10 80.00%
654 CONSEQ 8 19 42.11%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 8 17 47.06%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
2294 POWER3 8 20 40.00%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 9 17 52.94%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%