Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 15 39 38.46%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 41 39.02%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 8 17 47.06%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 60 11.67%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1460 FILL 49 149 32.89%