Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
884 ALIENGIFT 4 15 26.67%
883 SABC 2 12 16.67%
882 WTREE 0 3 0.00%
881 COLOR - Tô màu 21 28 75.00%
880 ACM 6 7 85.71%
879 ABREC 20 122 16.39%
878 TRIMINOS 0 3 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0 5 0.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 4 0.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 6 14 42.86%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
872 VIRUS 3 14 21.43%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 18 55.56%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 159 18.87%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 2 2 100.00%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 8 25 32.00%
865 LCA - Cha chung gần nhất 22 34 64.71%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 3 14 21.43%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 8 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 3 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 5 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%