Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
865 LCA - Cha chung gần nhất 34 58 58.62%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 4 17 23.53%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 2 7 28.57%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 9 17 52.94%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 18 25 72.00%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 24 50.00%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 55 225 24.44%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 102 551 18.51%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 38 77 49.35%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 42 98 42.86%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%