Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 13 15.38%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
94 BITCLEAR – Xóa bit 4 13 30.77%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
872 VIRUS 2 13 15.38%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
1150 COMMANDO - Phân đội 5 13 38.46%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%
5014 OCT - Số bát phân 12 13 92.31%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%