Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1270 KAMP 5 20 25.00%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
2326 CITY 4 15 26.67%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
2077 EXPLORE 4 7 57.14%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1094 SYM 4 45 8.89%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 4 17 23.53%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 13 30.77%
2152 FPAINTING 4 9 44.44%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
642 DANCING 4 9 44.44%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%