Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1150 COMMANDO - Phân đội 4 11 36.36%
642 DANCING 4 9 44.44%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
5002 HELLO 4 5 80.00%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 4 100.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
2230 LCM 4 34 11.76%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
1489 TREE - Đếm cây 4 24 16.67%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
2034 GCD50 4 19 21.05%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
23 HY016 3 17 17.65%
2327 LIS 3 9 33.33%