Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 5 42 11.90%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
5109 UNIFORM - Đồng phục 5 14 35.71%
1270 KAMP 5 20 25.00%
5113 RCV2 - Rung chuông vàng 2 5 10 50.00%
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
2327 LIS 4 10 40.00%
1571 RSEQ 4 7 57.14%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 4 13 30.77%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1067 MAGIC - Magic 4 4 100.00%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 18 22.22%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 4 10 40.00%
1094 SYM 4 46 8.70%