Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1229 CROBOT - Chu trình 20 96 20.83%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 52 38.46%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
828 SEQPART – Chia dãy 21 45 46.67%
1112 COLTREE - Màu của cây 21 74 28.38%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 21 22 95.45%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 21 149 14.09%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1393 YENOM - Thanh khoản 21 50 42.00%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 21 46 45.65%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 93 22.58%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 22 58 37.93%