Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 19 173 10.98%
5116 RENUM - Đánh số lại 19 25 76.00%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 20 49 40.82%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 20 56 35.71%
813 WRESTLING - Đấu vật 20 50 40.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
839 KRYP6 20 79 25.32%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 20 22 90.91%
623 LCMSEQ 20 83 24.10%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 225 8.89%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 20 28 71.43%
5041 FRAC - Phân số 20 41 48.78%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 20 54 37.04%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 20 37 54.05%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 20 106 18.87%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 20 71 28.17%
5099 BONUS - Tặng quà 20 45 44.44%
1518 BONUS - Phần thưởng 20 87 22.99%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 20 89 22.47%
1019 TRIP - Di chuyển 20 62 32.26%