Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5014 OCT - Số bát phân 12 13 92.31%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
2101 ODD 4 16 25.00%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 286 31.47%
269 OLYMPIAD 99 550 18.00%
2179 OLYMPICS 0 0 -
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
2112 PAINTAB 0 0 -
2298 PAIRS 0 0 -
1481 PAIRS - Cặp đôi 10 25 40.00%
2174 PALIN 0 0 -
267 PALIN - Xâu con đối xứng 200 428 46.73%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 52 80 65.00%
2314 PALINCROSS 0 0 -
2219 PALIND 2 2 100.00%