Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2287 FJ 0 0 -
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 5 0.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 8 17 47.06%
2168 FISHING 0 3 0.00%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 25 28 89.29%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
2249 FIRE 0 0 -
5037 FINDSTR - Khớp xâu 62 102 60.78%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
1460 FILL 49 149 32.89%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
1276 FERRIES 0.00%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
2078 FENCE 0 1 0.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
455 FANUMBER - Số độc thân 125 460 27.17%