Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#50865 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 420 B soul 2021-10-12 12:52:26
#21001 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 468 K C++ 17 / 424 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-11 12:33:48
#154412 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 336 K C++ 14 / 424 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-13 16:33:04
#152254 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C++ 17 / 433 B Nguyễn Mai 2024-05-26 9:40:07
#47054 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 7 ms 240 K C++ / 441 B phạm gia hùng 2021-09-09 3:46:39
#20648 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 328 K C++ 17 / 447 B Trần Khánh Linh 2020-12-11 7:32:19
#118836 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 372 K C++ / 450 B Nguyen ha an 2023-12-21 16:09:10
#42721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 336 K C++ / 450 B hihihi1 2021-07-20 12:27:38
#59272 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 17 ms 436 K C++ / 455 B trần minh hoàng 2021-11-24 6:16:00
#53957 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 292 K C++ / 456 B Nguyễn Trung Lâm 2021-10-30 6:56:30
#86992 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 212 K C++ 11 (NOI) / 463 B Durex+_+ 2022-07-07 8:41:05
#54601 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 476 B Nam Tử Thiên 2021-11-02 5:15:50
#51870 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 204 K C / 485 B Lewjxz 2021-10-18 17:58:03
#154064 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 (Clang) / 495 B tuan 2024-06-11 2:08:44
#68397 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 352 K C++ 11 / 511 B KIN 2022-01-07 14:54:43
#131173 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 372 K C++ 17 / 512 B binh 2024-02-08 9:59:12
#87820 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 13 ms 360 K C++ 11 / 585 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 5:27:59
#131646 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 272 K C++ / 585 B code_ga_lam 2024-02-13 8:33:44
#79228 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 401 ms 17976 K Java / 593 B Phạm Tấn Tú 2022-03-28 12:37:03
#36791 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 464 K C++ / 618 B Nguyen Loan 2021-05-12 2:35:31
#111959 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 629 B Mr Shun Shun 2022-12-20 15:28:19
#79088 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 453 ms 18388 K Java / 671 B Đỗ Việt Cường 2022-03-27 9:50:30
#40428 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 456 K C++ 17 / 679 B Tô Tiến Đạt 2021-06-30 6:20:39
#38980 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 328 K C / 682 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 10:36:35
#61781 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 384 K C++ 11 / 775 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 9:50:02
#154074 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 332 K C++ 14 / 788 B Phan Quốc Triệu 2024-06-11 2:30:18
#34876 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 8 ms 340 K C++ 14 / 799 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-04-15 16:08:59
#73830 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 9 ms 492 K C++ 11 / 846 B Xuân 2022-02-16 15:11:27
#124721 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 4 ms 340 K C++ 17 / 900 B Mới tập code :>> 2024-01-16 7:41:03
#87042 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 74 ms 3544 K C# / 933 B ZiNo 2022-07-08 5:14:58
#21555 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 348 K C++ 11 / 1 K Khas Hay 2020-12-13 16:50:09
#58800 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 340 K C++ / 1 K Nguyen Phuc Tho 2021-11-22 6:22:17
#64846 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 6 ms 444 K C++ / 1 K XuanThu 2021-12-18 4:24:14
#74935 #201. CATS - Mèo đuổi chuột Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 15 K ngheo 2022-02-22 2:58:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: