Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#134566 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 32 ms 328 K C++ 17 / 174 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-19 9:10:17
#104486 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 400 K C++ 17 / 178 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 7:36:04
#104479 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 15 ms 256 K C++ (NOI) / 179 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 7:30:24
#104683 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 189 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 8:35:07
#105321 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 192 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 9:17:58
#104408 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 20 ms 356 K C++ 17 / 192 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 4:36:12
#105186 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 20 ms 268 K C++ (NOI) / 197 B Phùng Nhật Minh 2022-11-25 4:31:41
#133919 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 203 B Ha Phu Hao 2024-02-18 8:54:26
#108378 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 205 B Bùi Quốc Huy 2022-12-06 14:28:35
#104717 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 207 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 8:50:29
#104754 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 207 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 8:56:14
#103966 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 / 215 B HieuLe 2022-11-23 1:48:16
#105301 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 228 B Trần Quang Minh 2022-11-25 9:00:00
#150010 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 250 B Huy dz 2024-05-15 5:20:20
#119342 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 26 ms 352 K C++ 17 / 253 B Tiêu Dao 2023-12-22 14:17:29
#103954 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 40 ms 384 K C++ 17 / 255 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:40:55
#112593 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 261 B Vũ Minh Huyền 2022-12-21 14:25:09
#150923 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 412 K C++ 17 / 280 B võ minh hoàng 2024-05-18 3:35:26
#124391 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 376 K C++ 14 / 281 B Đào Đức Thắng 2024-01-14 4:49:49
#129892 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 36 ms 408 K C++ / 314 B Nguyễn Văn Faker 2024-02-01 2:56:00
#124472 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 316 B Trần Long 2024-01-14 16:41:44
#115395 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 14 ms 368 K C++ 11 (NOI) / 327 B Durex+_+ 2023-01-12 4:36:20
#119468 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 352 K C++ 14 / 368 B accvip 2023-12-22 16:17:53
#122010 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 375 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-04 10:25:19
#103918 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 31 ms 452 K C++ 17 / 477 B meow 2022-11-23 1:22:10


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: