Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#122049 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 340 K C++ 17 / 175 B quynh 2023-02-19 16:03:36
#104486 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 400 K C++ 17 / 178 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 7:36:04
#104479 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 15 ms 256 K C++ (NOI) / 179 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 7:30:24
#104683 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 / 189 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 8:35:07
#105321 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 25 ms 360 K C++ 17 / 192 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 9:17:58
#104408 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 20 ms 356 K C++ 17 / 192 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 4:36:12
#122717 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 193 B ADDDDD 2023-02-22 1:59:50
#105186 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 20 ms 268 K C++ (NOI) / 197 B Phùng Nhật Minh 2022-11-25 4:31:41
#122597 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 21 ms 340 K C++ 17 (Clang) / 199 B hoangheovn 2023-02-21 17:06:53
#121934 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 21 ms 376 K C++ 17 / 199 B nguyennhatlam 2023-02-19 3:27:20
#108378 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 205 B R 2022-12-06 14:28:35
#104717 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 352 K C++ / 207 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 8:50:29
#104754 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 356 K C++ 14 / 207 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 8:56:14
#121866 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 25 ms 336 K C++ 17 / 210 B Tuyết Mai 2023-02-18 2:32:01
#121857 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 356 K C++ 17 / 210 B tnkhuyen 2023-02-18 2:29:51
#103966 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 348 K C++ 17 / 215 B HieuLe 2022-11-23 1:48:16
#122508 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 27 ms 348 K C++ 14 / 216 B Nguyen Tan Tai 2023-02-21 13:46:37
#122565 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 29 ms 376 K C++ 17 / 216 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-02-21 16:11:53
#123217 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 21 ms 348 K C++ 17 / 216 B Sơn Đẹp Zai Siêu Cấp Vũ Trụ 2023-03-01 0:11:49
#105301 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 228 B Trần Quang Minh 2022-11-25 9:00:00
#122125 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 44 ms 436 K C++ 17 / 248 B Trần Huy Hoàng 2023-02-20 8:19:53
#103954 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 40 ms 384 K C++ 17 / 255 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:40:55
#122131 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 26 ms 312 K C++ 17 / 256 B Mai Nguyen 2023-02-20 8:24:52
#112593 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 32 ms 356 K C++ 14 / 261 B Vũ Minh Huyền 2022-12-21 14:25:09
#115395 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 14 ms 368 K C++ 11 (NOI) / 327 B Durex+_+ 2023-01-12 4:36:20
#122020 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 20 ms 356 K C++ / 406 B GIAP 2023-02-19 14:14:00
#121920 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 21 ms 352 K C++ 17 / 406 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-02-19 3:11:14
#121864 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 29 ms 352 K C++ 17 / 403 B Phan Mạnh Hùng 2023-02-18 2:31:44
#121989 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 420 B Bùi Cường Quốc 2023-02-19 11:35:44
#122676 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 28 ms 328 K C++ 17 / 420 B BUILT_DIFF(CHP) 2023-02-22 1:14:26
#131872 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 19 ms 316 K Pascal / 453 B Mai Mai 2023-04-09 12:19:21
#103918 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 31 ms 452 K C++ 17 / 477 B Meow 2022-11-23 1:22:10
#104079 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 31 ms 428 K C++ 14 / 496 B Nguyen Gia Huy 2022-11-23 22:48:27
#122706 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 22 ms 388 K C++ 17 / 505 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2023-02-22 1:38:39
#122638 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 / 510 B Lê Nguyễn Thu Hà 2023-02-22 0:39:43
#122464 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 26 ms 380 K C++ 17 / 520 B Trần Hoàng Đạt 2023-02-21 11:33:57
#121833 #5034. TACHTU - Tách các từ Accepted 100 23 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 883 B Nguyễn Khắc Trung 2023-02-18 2:25:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: