Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#88482 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 108 ms 4180 K C++ 17 / 496 B Thu Tran 2022-07-28 9:33:01
#6054 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 112 ms 4184 K Pascal / 505 B Trùm CUỐI 2020-04-21 15:43:18
#61440 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 125 ms 4292 K C++ 17 / 568 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-07 10:24:23
#65479 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 129 ms 4284 K C++ 17 / 513 B Trần Phong 2021-12-20 3:43:42
#70235 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 129 ms 5116 K C++ 17 (Clang) / 1 K lalalala 2022-01-22 2:42:03
#88857 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 129 ms 4280 K C++ 14 / 748 B noze 2022-08-07 15:41:51
#65559 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 130 ms 4280 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 12:53:53
#106369 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 139 ms 8960 K C++ 17 / 2 K Hán Duy Anh 2022-11-29 11:23:55
#8715 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 146 ms 8672 K C++ 17 / 761 B Phạm Thế Phong 2020-09-20 14:44:05
#8721 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 147 ms 8252 K C++ 17 / 936 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 17:31:44
#57540 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 148 ms 8572 K C++ 11 / 729 B hihihi1 2021-11-15 11:46:18
#96223 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 149 ms 8960 K C++ 17 / 698 B meow 2022-10-21 4:52:26
#71866 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 150 ms 8192 K C++ 14 / 961 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:07:50
#54289 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 162 ms 8572 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-01 8:33:39
#9212 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 166 ms 8192 K C++ 14 / 661 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 14:21:01
#67470 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 176 ms 1608 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-02 8:54:47
#42293 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 177 ms 8960 K C++ 17 / 2 K MeowT.dev 2021-07-12 21:36:16
#60536 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 182 ms 3468 K C++ 14 / 762 B Duong Thao 2021-12-02 3:47:54
#106776 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 197 ms 2784 K C++ 17 / 746 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:39:02
#42328 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 201 ms 3064 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-07-13 7:39:24
#42617 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 322 ms 2944 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:39:51
#96249 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 476 ms 8960 K C++ 17 / 614 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-21 8:37:37
#90585 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 508 ms 8928 K C++ 14 / 490 B PAT 2022-08-27 15:00:11
#62912 #513. BITINVCNT – Đếm số nghịch thế Accepted 100 553 ms 2028 K C++ 11 / 842 B Nguyễn việt hải 2021-12-15 4:10:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: