Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#78509 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 383 ms 98772 K C++ / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-24 2:53:23
#76590 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 86 ms 8824 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-03-05 8:07:58
#61212 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 68 ms 480 K C++ 17 / 2 K hihihi1 2021-12-06 3:32:34
#43199 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 50 ms 848 K C++ / 1 K always tle 2021-07-28 6:32:56
#86739 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 48 ms 844 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-07-03 14:05:13
#37626 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 47 ms 880 K C++ 11 / 1 K shabipilamew 2021-05-26 7:34:44
#9354 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 47 ms 476 K C++ 17 / 2 K Chùm CUỐI 2020-10-07 8:29:06
#84539 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 860 K C++ 17 / 1 K Phạm Anh Tuấn 2022-05-23 14:03:50
#89810 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 480 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-08-23 15:23:32
#47758 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 512 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-09-14 10:51:20
#83908 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 976 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2022-05-14 15:35:59
#37279 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 1628 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 8:42:59
#50478 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 500 K C++ 17 / 2 K Phạm Đức Anh 2021-10-08 16:56:42
#37277 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 840 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2021-05-21 8:42:33
#9352 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 41 ms 512 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-07 8:28:06
#78513 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 496 K C++ 14 / 1 K p1234 2022-03-24 3:02:14
#57112 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1696 K C++ / 2 K rrr 2021-11-13 21:15:12
#80118 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1616 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-03-31 18:57:48
#91234 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 976 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-08 7:48:04
#81626 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 1420 K C++ 17 / 2 K mc_hyuse202 2022-04-13 15:18:56
#53025 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 35 ms 892 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-10-24 8:12:48
#37147 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 488 K C++ 17 / 2 K Phan Quý Thịnh 2021-05-19 18:16:54
#57694 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 464 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 1:27:40
#78505 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 844 K C++ 17 / 2 K QQQuyet 2022-03-24 2:36:24
#57695 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 30 ms 500 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 1:28:50
#78510 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 572 K C++ 11 / 2 K Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-03-24 2:54:51
#78511 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 1232 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Quân 2022-03-24 2:55:41
#17713 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 620 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nhanh 2020-11-28 8:44:46
#78507 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 26 ms 1100 K C++ 14 / 1 K Lê Đức Lưu 2022-03-24 2:41:04
#78512 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 584 K C++ 11 / 2 K Nguyen Linh Chi 2022-03-24 3:00:18
#66481 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 384 K Pascal / 3 K Nguyễn Xuân Thịnh 2021-12-27 15:15:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: