Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6342 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 21 ms 376 K Pascal / 3 K Trùm CUỐI 2020-04-26 17:41:47
#66481 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 384 K Pascal / 3 K Nguyễn Xuân Thịnh 2021-12-27 15:15:49
#78512 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 584 K C++ 11 / 2 K Nguyen Linh Chi 2022-03-24 3:00:18
#60274 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 24 ms 636 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-12-01 0:57:53
#120265 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 25 ms 1208 K C++ 17 / 2 K Dat Nguyen 2023-02-12 15:09:33
#78507 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 26 ms 1100 K C++ 14 / 1 K Lê Đức Lưu 2022-03-24 2:41:04
#17713 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 620 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nhanh 2020-11-28 8:44:46
#78511 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 1232 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Quân 2022-03-24 2:55:41
#78510 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 572 K C++ 11 / 2 K Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-03-24 2:54:51
#107854 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 852 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Đình Tài 2022-12-05 13:19:22
#126184 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 508 K C++ 17 / 1 K Quốc Huy 2023-03-12 4:58:26
#145609 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 29 ms 764 K C++ 17 / 1 K buon_choi96 2023-08-10 3:21:12
#57695 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 30 ms 500 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 1:28:50
#125908 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 30 ms 1140 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2023-03-10 8:10:12
#131213 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 30 ms 1360 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Minh Quang 2023-04-06 7:16:48
#78505 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 844 K C++ 17 / 2 K QQQuyet 2022-03-24 2:36:24
#120556 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-13 11:29:23
#158106 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 1020 K C++ 17 / 2 K Lê Hoàng Anh 2023-11-06 14:26:02
#37281 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 32 ms 844 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2021-05-21 8:44:05
#127764 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 32 ms 704 K C++ 17 / 2 K Đặng Nhật Đông 2023-03-18 14:14:37
#151002 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 1404 K C++ 17 / 2 K YugiHacker 2023-10-01 14:05:09
#57694 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 464 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 1:27:40
#126216 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 1276 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-12 8:22:50
#156318 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 1148 K C++ (NOI) / 2 K Lê Đăng Viên 2023-10-27 10:37:20
#37147 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 488 K C++ 17 / 2 K Phan Quý Thịnh 2021-05-19 18:16:54
#160349 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 636 K C++ 14 / 1 K Le Minh Khang 2023-11-11 1:54:35
#96462 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 596 K C++ 17 / 2 K Meow 2022-10-23 1:17:58
#148325 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 572 K C++ 17 / 1 K Phạm Thanh Lam 2023-09-12 7:44:59
#148328 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 824 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-09-12 7:52:04
#53025 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 35 ms 892 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-10-24 8:12:48
#152102 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 35 ms 1620 K C++ 17 / 1 K tạ nguyễn tiến đạt 2023-10-10 13:30:00
#126004 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 1532 K C++ 17 / 3 K quynh 2023-03-10 17:03:29
#130685 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 528 K C++ 17 / 2 K hoangheovn 2023-04-03 6:36:34
#149854 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 864 K C++ 17 / 1 K Vũ Thị Thu Hường 2023-09-19 7:51:43
#156271 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 892 K C++ 11 / 1 K Huynh Nhat Phat 2023-10-27 8:47:55
#156311 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 836 K C++ 17 / 1 K nnah 2023-10-27 9:30:57
#121213 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 728 K C++ 17 / 2 K Vũ Minh Phương 2023-02-15 12:27:49
#154588 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 668 K C++ 17 / 2 K Lê Thiên Phú 2023-10-21 2:53:15
#148321 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 1148 K C++ 17 / 1 K Ng Duy Anh 2023-09-12 7:41:55
#130669 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 508 K C++ 17 / 2 K nguyennhatlam 2023-04-03 3:33:36
#102090 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 872 K C++ 17 / 1 K Trần Ngô Minh Thư 2022-11-15 9:08:30
#156289 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 880 K C++ 17 / 1 K Thap The Hung 2023-10-27 9:13:06
#85083 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 1280 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-04 8:30:31
#81626 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 1420 K C++ 17 / 2 K mc_hyuse202 2022-04-13 15:18:56
#91234 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 976 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-08 7:48:04
#121430 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 764 K C++ 17 / 3 K Trần Đức Lâm 2023-02-16 17:18:26
#80118 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1616 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-03-31 18:57:48
#57112 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1696 K C++ / 2 K rrr 2021-11-13 21:15:12
#78513 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 496 K C++ 14 / 1 K p1234 2022-03-24 3:02:14
#149745 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1596 K C++ 14 / 1 K Trịnh Phạm Thiện Nhân 2023-09-18 12:49:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: