Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6340 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 40 ms 488 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-26 17:30:31
#9352 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 41 ms 512 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-07 8:28:06
#17713 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 620 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nhanh 2020-11-28 8:44:46
#37147 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 488 K C++ 17 / 2 K Phan Quý Thịnh 2021-05-19 18:16:54
#37276 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 916 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2021-05-21 8:42:12
#37279 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 1628 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 8:42:59
#37626 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 47 ms 880 K C++ 11 / 1 K shabipilamew 2021-05-26 7:34:44
#43199 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 50 ms 848 K C++ / 1 K always tle 2021-07-28 6:32:56
#47758 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 512 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-09-14 10:51:20
#50478 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 500 K C++ 17 / 2 K Phạm Đức Anh 2021-10-08 16:56:42
#53025 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 35 ms 892 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-10-24 8:12:48
#53078 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 41 ms 636 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-10-24 12:07:35
#57112 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1696 K C++ / 2 K rrr 2021-11-13 21:15:12
#57694 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 33 ms 464 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-16 1:27:40
#57695 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 30 ms 500 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-16 1:28:50
#66481 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 384 K Pascal / 3 K Nguyễn Xuân Thịnh 2021-12-27 15:15:49
#76590 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 86 ms 8824 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-03-05 8:07:58
#78505 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 844 K C++ 17 / 2 K QQQuyet 2022-03-24 2:36:24
#78507 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 26 ms 1100 K C++ 14 / 1 K Lê Đức Lưu 2022-03-24 2:41:04
#78509 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 383 ms 98772 K C++ / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-24 2:53:23
#78510 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 572 K C++ 11 / 2 K Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-03-24 2:54:51
#78511 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 27 ms 1232 K C++ 17 / 1 K Lê Minh Quân 2022-03-24 2:55:41
#78512 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 23 ms 584 K C++ 11 / 2 K Nguyen Linh Chi 2022-03-24 3:00:18
#78513 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 496 K C++ 14 / 1 K p1234 2022-03-24 3:02:14
#80118 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 1616 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-03-31 18:57:48
#81626 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 1420 K C++ 17 / 2 K mc_hyuse202 2022-04-13 15:18:56
#83908 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 976 K C++ 17 / 1 K Ngọc Thịnh 2022-05-14 15:35:59
#84539 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 860 K C++ 17 / 1 K Phạm Anh Tuấn 2022-05-23 14:03:50
#85083 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 1280 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-04 8:30:31
#89810 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 480 K C++ 14 / 2 K Trần Hữu Bách 2022-08-23 15:23:32
#91234 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 976 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-08 7:48:04
#96421 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 32 ms 1252 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-22 13:17:34
#96462 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 34 ms 596 K C++ 17 / 2 K Meow 2022-10-23 1:17:58
#99356 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 39 ms 708 K C++ 17 (Clang) / 1 K meominh 2022-11-08 14:48:44
#102079 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 852 K C++ 17 / 1 K Vũ Thị Thu Hường 2022-11-15 9:03:17
#102080 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 40 ms 896 K C++ 17 / 1 K Thắng Nguyễn 2022-11-15 9:03:17
#102089 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 49 ms 896 K C++ / 986 B van_dat 2022-11-15 9:07:45
#102090 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 37 ms 872 K C++ 17 / 1 K Trần Ngô Minh Thư 2022-11-15 9:08:30
#107853 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 900 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Đình Tài 2022-12-05 13:17:35
#119156 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 41 ms 656 K C++ 17 / 1 K Nguyen Cong Kien 2023-02-10 9:37:01
#119268 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 42 ms 1280 K C++ 17 / 2 K 123456789 2023-02-10 14:30:56
#119350 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 40 ms 1256 K C++ 17 / 2 K Dat Nguyen 2023-02-10 15:07:11
#120164 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 136 ms 160252 K C++ 17 / 1 K a 2023-02-11 14:03:04
#120556 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 31 ms 1148 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Phúc Thắng 2023-02-13 11:29:23
#121213 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 728 K C++ 17 / 2 K Vũ Minh Phương 2023-02-15 12:27:49
#121430 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 38 ms 764 K C++ 17 / 3 K Trần Đức Lâm 2023-02-16 17:18:26
#125918 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 41 ms 1916 K C++ 17 / 2 K Tuyết Mai 2023-03-10 8:55:34
#126004 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 36 ms 1532 K C++ 17 / 3 K quynh 2023-03-10 17:03:29
#126146 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 43 ms 2004 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Lê Khánh Nam 2023-03-12 3:58:03
#126184 #532. FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung Accepted 100 28 ms 508 K C++ 17 / 1 K Fan Arsenal 2023-03-12 4:58:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: