Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
317 MK12SUM – Đa thức 11 114 9.65%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%