Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 16 50.00%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 23 30.43%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%