Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 19 41 46.34%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 34 40 85.00%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 20 39 51.28%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 20 33 60.61%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 13 32 40.63%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 19 30 63.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 21 29 72.41%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 26 42.31%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 25 52.00%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 14 24 58.33%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 14 19 73.68%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 9 17 52.94%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 11 0.00%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%