Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 209 556 37.59%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 221 515 42.91%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 50 81 61.73%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 349 30.37%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 361 771 46.82%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 63 113 55.75%
309 TTDTICH – Diện tích 61 142 42.96%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 134 292 45.89%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 179 24.58%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 36 212 16.98%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 252 654 38.53%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 160 294 54.42%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 291 45.70%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 95 373 25.47%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 252 11.11%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 25 52.00%