Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 18 35 51.43%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 18 31 58.06%
484 SPLITSTR – Tách xâu 17 72 23.61%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 17 34 50.00%
477 DPKESACH – Giá sách 17 51 33.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 17 22 77.27%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 107 15.89%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 16 45 35.56%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 15 30 50.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
413 MTSEQ - Dãy số 14 50 28.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 13 17 76.47%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 13 18 72.22%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 17 76.47%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 12 36 33.33%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 24 50.00%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 12 43 27.91%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 11 23 47.83%
317 MK12SUM – Đa thức 11 104 10.58%