Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 82 31.71%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 72 36.11%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 25 245 10.20%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 23 37 62.16%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 22 113 19.47%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 40 52.50%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%