Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 19 32 59.38%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 19 41 46.34%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 19 38 50.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
413 MTSEQ - Dãy số 14 55 25.45%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 14 37 37.84%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 14 19 73.68%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 13 44 29.55%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 25 52.00%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 12 24 50.00%
317 MK12SUM – Đa thức 12 106 11.32%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 11 51 21.57%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 48 22.92%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 26 42.31%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 9 17 52.94%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%