Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1146 PTC - Phần tử chung 7 7 100.00%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 31 19.35%
1208 PAY - Mua hàng 25 35 71.43%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 11 35 31.43%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 37 51.35%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%